Kvalitet & Miljö

Kavlitet & Miljö

Arbetet med miljö och kvalitet är en viktig del av Hyresmaskiner i Mälardalen AB's verksamhet. Hyresmaskiner vill vara en aktiv partner i våra kunders utvecklingsarbete och har som mål att erbjuda produkter och tjänster som gör att kunderna lättare kan nå sina mål. Våra affärspartners ska känna sig trygga i att de väljer Hyresmaskiner som leverantör.

Miljöanpassade oljor och drivmedel

Vi använder miljöanpassade oljor och drivmedel till våra maskiner. Om du hyr en bensindriven maskin hos någon av Hyresmaskiners depåer vet du att den är tankad med miljöbensin (alkylatbensin). Genom att köpa miljöbensin på våra depåer bidrar du också till att minska påverkan på miljö och hälsa.

Vi följer lagar och myndighetskrav

Att uppfylla miljölagstiftningen är en miniminivå och Hyresmaskiner arbetar hela tiden för att nå längre. Att lagkrav följs i verksamheten är en självklarhet och kontrolleras regelbundet.

Tvätt av maskiner

För att minska påverkan på miljön tvättar vi våra maskiner på platser med oljeavskiljare. Avskiljarna töms regelbundet och innehållet hanteras som farligt avfall.

Säker hantering av kemiska produkter

Inom Hyresmaskiner finns rutiner för att säkra hanteringen av kemiska produkter och för att undvika användning av farliga produkter där så är möjligt.

Minskad miljöpåverkan från transporter

Utsläpp från transporter är en betydande miljöaspekt för Hyresmaskiner. En del i vårt arbete med att minska påverkan från transporter är att miljöanpassa vår egen fordonspark. En annan del är att ställa miljökrav på våra transportörer.

Säker avfallshantering

Vi arbetar med att minimera mängden avfall samtidigt som vi har säkra system för att ta hand om det avfall som uppkommer i vår verksamhet.

Minskad energianvändning

All energianvändning påverkar miljön. För att minska energi förbrukningen arbetar Hyresmaskiners depåer med energieffektivisering.

Revisioner

För att säkerställa att vår verksamhet fungerar på ett bra sätt reviderar vi hela tiden vårt arbetssätt, detta leder till att vi kan förbättra vår verksamhet och ge våra kunder bättre service.

Förbättringsförslag

Kontakta gärna våran Verksamhets chef Lars Avelin med förslag och förbättringar.

lars@hyresmaskiner.com